آقای دکتر SeyyedBehshid Hosseini

Dr. SeyyedBehshid Hosseini

استاد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178987)

57
23
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers