آقای دکتر Maziyar Asefi

Dr. Maziyar Asefi

استاد گروه معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179333)

49
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers