آقای Seyed Alireza Hosseini Kakhk

Seyed Alireza Hosseini Kakhk

استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182495)

6
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers