آقای دکتر Mohammad Behnamfar

Dr. Mohammad Behnamfar

استاد زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182699)

24
52
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers