خانم دکتر Fatemeh Yazdian

Dr. Fatemeh Yazdian

دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین، گروه مهندسی علوم زیستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (362930)

68
19
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers