آقای Jafar Razmi

Jafar Razmi

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183685)

53
32
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers