آقای دکتر Bakhtiar Ostadi

Dr. Bakhtiar Ostadi

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181630)

52
22
44

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers