آقای دکتر Mehdi Kheirandish

Dr. Mehdi Kheirandish

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176108)

30
75

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers