آقای دکتر Mehdi Yazdian

Dr. Mehdi Yazdian

عضو هيئت علمي

فرد مهم علمی - Researcher ID: (221225)

40
4
1
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Teaching Experience

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیأت علمی (1388-تاکنون)