آقای دکتر Nasser Taleb Beidokhty

Dr. Nasser Taleb Beidokhty

استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176401)

177
48
2
2
1
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو فرهنگستان علوم ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

جوایز و افتخارات

  • استاد نمونه کشوری
  • برنده کتاب سال مهندسی