آقای دکتر Naser Mehrdadi

Dr. Naser Mehrdadi

معاونت پژوهشی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176225)

200
86
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers