آقای دکتر Bijan Khalilimoghadam

Dr. Bijan Khalilimoghadam

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (223349)

42
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers