آقای دکتر علی شجاعیان

عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (234438)

23
22

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers