آقای دکتر Ali Movahhed

Dr. Ali Movahhed

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181708)

36
66
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers