آقای دکتر Seyyed Esmaeil Najafi

Dr. Seyyed Esmaeil Najafi

دانشیار؛ موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (248920)

52
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers