آقای دکتر Farshid Eshraghi

Dr. Farshid Eshraghi

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (248988)

49
27
3
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (1388-تاکنون)