آقای دکتر Saeed Gholamrezai

Dr. Saeed Gholamrezai

عضو هیات علمی گروه آموزشي توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (295210)

105
23
3
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers