آقای دکتر seyed Nasrollah Sajadi

Dr. seyed Nasrollah Sajadi

استاد تمام دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (296545)

18
33

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers