آقای دکتر Hamidreza Farshchi

Dr. Hamidreza Farshchi

استادیار دانشکده معماری و هنر گروه:تکنولوژی معماری دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (309551)

57
14

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers