آقای دکتر Davoud Mokhtari

Dr. Davoud Mokhtari

دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (398705)

22
57
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers