آقای دکتر Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam

Dr. Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam

استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177275)

29
76
1
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers