آقای دکتر Rahim Heydari Chianeh

Dr. Rahim Heydari Chianeh

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185705)

15
42
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers