آقای دکتر Mohammad Hassan Mobaraki

Dr. Mohammad Hassan Mobaraki

دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (428235)

9
21
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers