آقای دکتر Abolghasem Arabiun

Dr. Abolghasem Arabiun

دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (430258)

102
19
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers