آقای دکتر Abbass AmanElahi

Dr. Abbass AmanElahi

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (478251)

28
46
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers