آقای دکتر Moslem Bagheri

Dr. Moslem Bagheri

دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (499438)

20
40
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers