آقای دکتر Saeed Shavvalpoor

Dr. Saeed Shavvalpoor

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (50373)

51
26
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers