آقای دکتر emad rezaei

Dr. emad rezaei

استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (81281)

168
4
8
1
9
3
2
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

 •  rezaei.emad., Investigating the impact of VAIC on Q and GR. European Online Journal of Natural and Social Sciences. vol.2, No. 3(s), pp. 1290-1296.
 •  rezaei.emad.,Statistical analysis the Impact of Intellectual Capital elements on future Performances: A Case Study Tehran Stock Exchange. Research Journal of Recent Sciences. Vol. 3(12), 131-137, December (2014).
 •  rezaei.emad.,Effect of Employee Performance Evaluation on the Productivity of Labor (Case Study: Municipality of Kermanshah). Journal of Applied Environmental and Biological Sciences www.textroad.com. J. Appl. Environ. Biol. Sci., 4(5S)117-125,
 •  rezaei.emad.,The checking of Hazard models comparison with the traditional view of bankruptcy prediction in the Tehran stock Exchange with using ROC curves and table. Finance - Elixir International Journal.43556-43560
 •  rezaei.emad.,A Review of the Impact Factors on the Financial Performance of Commercial Banks in Iran. International Journal of Economic Perspectives. Vol. 11, Iss. 1, (2017): 1438-1452.
 •  rezaei.emad.,Investigation Method of Company’s Intellectual Capital Measurement. Bulletin of National Agrarian University of Armenia. Vol1, Iss. 41, (2013): 121-124.
 •  rezaei.emad.,MEASUREMENT ANDANALYSIS OF INTELLECTUAL CAPITAL: IRANIAN FOOD INDUSTRY (DAIRY PRODUCTS). Bulletin of National Agrarian University of Armenia. Vol2, Iss. 42, (2013): 105-109.
 •  rezaei.emad.,Impact of VAIC on EVA: A Case Study of Iranian Companies. Bulletin of National Agrarian University of Armenia.Vol4, Iss. 44, (2013): 144-148.

Conference Papers

Journal Papers

 • رضایی، عماد و عباسی، ابراهیم.تاثیر سرمایه فکری بر نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده بازار به سود حسابداری. پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی. سال 8 / شماره 13 / پائیز 95. 33 صفحه 321 تا 131 (1395)
 • رضایی، عماد و عباسی، ابراهیم.روشهای اندازه گیری سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی.، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال هشتم، شماره 29، بهار 1395 130 صفحه (1395)
 • رضایی، عماد و صفاری ، مریم. بررسی و مطالعه ابزارهای مالی در کشورهای اسلامی، مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی، 681- علوم انسانی اسلامی، شماره 81 ، جلد 8، آذر 8931 ، ص 6 (1395)
 • رضایی، عماد و نادریان ایرج. 10 بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و پایداری سود در شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مجله علمی تخصصی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ،آکادمی علوم و تکنولوژی ایران، 2312/010/ب (1395)

Books

 • کتاب بررسی موارد خاص در حسابداری (کبریا، ملایر) - 1396 - Persian
 • کتاب حسابداری مدیریت (کبریا، ملایر) - 1396 - Persian
 • طرح پژوهشی جایگاه زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) در دولت الکترنیک (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر) - 1396 - Persian
 • کتاب حسابداری مالیاتی (کبریا، ملایر) - 1395 - Persian
 • طرح پژوهشی تبدیل تهدید ها (تحریم ها) به فرصت با استفاده از استقرار سیستم اقتصاد مقاومتی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر) - 1392 - Persian
 • طرح پژوهشی بررسی ارتباط بین درصد سهام شناور آزاد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تعداد خریداران ، تعداد دفعات معاملات و نسبت گردش سهام این شرکت ها (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر) - 1391 - Persian
 • کتاب اصول حسابداری 3 (کبریا، ملایر) - 1389 - Persian
 • کتاب انگلیسی برای دانشجویان حسابداری (کبریا، ملایر) - 1389 - Persian

Education

 • دکتری حرفه ای حسابداری اگررین1390-1394

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی و احدبروجرد (1385-1392)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی و احدنهاوند (1382-1388)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی و احدتوسرکان (1384-1385)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی و احدسما (1385-1386)
 • سابقه تدریس در دانشگاه علمی-کاربردی (1386-1387)
 • سابقه تدریس در دانشگاه پیام نورنهاوند (1382-1387)
 • سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور ملایر (1382-1395)
 • سابقه تدریس در آموزش و پرورش (1380-1382)
 • سابقه کار دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی و احد ملایر (1382-1396)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان (1396)
 • پژوهشگر برتر نفر دوم دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان (1394)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر (1390)

Other

 • دبیر کل 4/3/96 دانشگاه آزاد واحد ملایر اولین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
 • دبیر علمی 17/12/96 دانشگاه آزاد واحد ملایر دولین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
 • عضویت در کمیته علمی همایش های ملی 4/3/96 دانشگاه آزاد واحد ملایر اولین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
 • عضویت در کمیته داوران همایش های ملی 4/3/96 دانشگاه آزاد واحد ملایر اولین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
 • عضویت در کمیته علمی همایش های ملی 17/12/96 دانشگاه آزاد واحد ملایر دولین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
 • عضویت در کمیته داوران همایش های ملی 17/12/96 دانشگاه آزاد واحد ملایر دولین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
 • سر دبیر نشریه 96 دانشگاه آزاد واحد ملایر Journal of advances in accounting knowledge and practices (AAKP) http://aakp.worldpublishing.org/aakpojs/index.php/aakp/index
 • کمیته علمی و اجرایی 2013 سفارت ایران در ارمنستان دومین همایش علمی-پژوهشی دانشجویان ایرانی در رامنستان