مقالات نظرکاوی در هوش مصنوعی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات نظرکاوی درهوش مصنوعی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه نظرکاوی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 99 مقاله در زمینه نظرکاوی استخراج شده است.

لیست مقالات نظرکاوی در هوش مصنوعی

1. ML Based Social Media Data Emotion Analyzer and Sentiment Classifier with Enriched Preprocessor
2. A Hybrid Approach to Sentiment Analysis of Iranian Stock Market User’s Opinions
3. Ensemble deep learning for aspect-based sentiment analysis
4. Improvement of clustering using I-K-means-+ algorithm in phrase-level Sentiment Analysis in Persian texts
5. Types of Approaches, Applications and Challenges in theDevelopment of Sentiment Analysis Systems
6. Induction of Knowledge, Attitude and Practice (KAP) of People Towards COVID-۱۹ From Twitter Data: a Comprehensive Model Based on Opinion Mining and Deep Learning
7. Opinion Mining on Viet Thanh Nguyen’s The Sympathizer Using Topic Modelling and Sentiment Analysis
8. Opinion Mining in Persian Language
9. ارائه روشی کارا برای تحلیل احساسات نظرات کاربران درباره بازگشایی مدارس در دوران همه گیری کووید-۱۹
10. افزایش دقت در تجمیع داده های بلادرنگ بزرگ با استفاده از کاهش ویژگی غیرموثر
11. نظرکاوی توییت های فارسی با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم های یادگیریماشین
12. نظرکاوی وابسته به زمینه در فارسی با استفاده از یادگیری عمیق
13. بررسی نظرکاوی جملات فارسی با تکنیک های N-grams
14. بررسی نظرکاوی جملات فارسی با تکنیک های بردارسازی
15. استفاده از تکنولوژی داده های عظیم در نظرکاوی
16. Developing a Recommender System and a Hierarchical View of Customers Experience Based on Review Analysis
17. Ranking user’s comments by use of proposed weighting method
18. Improving Persian Sentiment Analysis Using Opposing Polarity Phrases
19. Sentiment Analysis User Comments On E-commerce Online Sale Websites
20. A Novel Feature Cloud Visualization for Depiction of Product Features Extracted from Customer Reviews
21. A improved Sentiment Analysis Algorithm Based on Appraisal Theory and Fuzzy Logic
22. Improving Stock Price Prediction Models Using Sentiment Analysis
23. An Approach to Increase Efficiency of Opinion Mining and Recommendation Collaborative Filtering System using Similarity-based Algorithms
24. Comparative Analysis of Link-based and Content-based Methods for Opinion Mining in Persian language
25. Mining Interesting Aspects of a Product using Aspect-based Opinion Mining from Product Reviews
26. A Novel Analytical Framework Combining the Concepts of Credibility and Aspect based Opinion Mining
27. Incorporating Users' Bias for Document-level Opinion Mining in Persian
28. A Comparative Classification of Approaches and Applications in Opinion Mining
29. Feature extraction in opinion mining through Persian reviews
30. Opinion Mining in Persian Language Using Supervised Algorithms
31. تحلیل احساس توئیت های فارسی
32. بهینه سازی چند هدفه انتخاب ویژگی در مسئله نظر کاوی بر اساس الگوریتم ژنتیک سلسله مراتبی
33. متن کاوی و کاربردهای آن در راه آهن
34. تشخیص هرزنظرهای کاربران در زبان فارسی با کاربست الگوریتم های یادگیری با نظارت: مطالعه موردی درحوزه هتلداری داخلی
35. تشخیص ویژگی‌های ضمنی با استفاده از قواعد نحوی زبان فارسی و خوشه‌بندی صفات
36. مدل یادگیری ماشین مبتنی بر تحلیل احساسات و نظرکاوی در استخراج ویژگی ها و مدیریت اطلاعات در شبکه های مجازی فارسی زبان
37. مروری بر نظرکاوی در شبکه های اجتماعی با استفاده از گراف
38. نقش استراتژی های تجارت الکترونیک برند گوشی موبایل برای گسترش کسب و کار دیجیتال در شبکه ی اجتماعی Telegram
39. مروری بر تحلیل و تشخیص تمایلات و احساسات در شبکه های اجتماعی
40. ارایه یک مدل مبتنی بر زمینه برای رفع ابهام از مفاهیم حسی با کمک دانش عرفی
41. ارائه ی روشی مبتنی بر شباهت به منظور تشخیص نظرهای جعلی در نظرهای فارسی
42. رفع چالش های پیش پردازش نظرات فارسی کاربران حوزه توریسم الکترونیکی با استفاده ازراهکارهای نظرکاوی و پردازش زبان طبیعی
43. مروری بر روشهای نظرکاوی و کاربردها
44. ارائه مدل نظرکاوی به منظور ارزیابی محور تاثیرگذاری مدیریت بازاریابی در روندکسب و کار و فعالیت اقتصادی در ایران
45. ارائه مدل آینده پژوهی مبتنی بر نظرکاوی و یادگیری ماشین در بازاریابی دیجیتال برند تلفن همراه آیفون در شبکه ی اجتماعی تلگرام
46. آنالیز احساسات و نظرکاوی مبتنی بر متون فارسی در ارزیابی موفقیت فروش تلفن های همراه اپل
47. مروری بر زمینه های مختلف کاربرد نظرکاوی با استفاده از توییتر
48. رویکردهای تشخیص احساس در متن با بررسی موردی روشی مبتنی بر بردارسازی ترکیبی
49. تجزیه و تحلیل احساسات نظرات کاربران با استفاده از رویکرد یادگیری ماشین
50. آنالیز احساسات و نظرکاوی مبتنی بر متون فارسی در ارزیابی موفقیت فروش گوشی سامسونگ
51. مروری بر مدلسازی استخراج نظرات کاربران حوزه توریسم با راهکارهای نظر کاوی
52. ارائه روشی جدید مبتنی بر قطبیت برای بهبود نظرکاوی فارسی
53. روش طبقه بندی نظرات در زبان فارسی با استفاده از روش طبقه بندی نظر جمعی GCM
54. عقیده کاوی در هوش تجاری
55. بهبود نظرکاوی و تحلیل احساسات با استفاده از لغت نامه
56. خلاصه سازی نظرات مشتریان فارسی زبان در مورد ویژگی های کالا
57. بررسی مباحث و رویکردهای مبتنی بر نظرکاوی در شبکه های اجتماعی
58. نظرکاوی بر نظرات فارسی کاربران با کاربست روش های مدلسازی شبکه عصبی و جنگل تصادفی
59. ارزیابی نظرهای کاربران فروشگاه های آنلاین مبتنی بر راهکارهای داده کاوی
60. استفاده از داده کاوی برای بررسی رضایت کارکنان از امکانات رفاهی شرکت بازرگانی دولتی ایران
61. مقاله مروری چالش ها، سطوح و رویکردهای نظرکاوی
62. نظرکاوی مبتنی بر کیفیت نقدهای محصول در زبان فارسی
63. پیش بینی جهت تغییرات قیمت سهام با استفاده از تحلیل احساسات
64. مدلسازی استخراج قیمت نظرات کاربران در سطح اسناد با کاربست روش های نظرکاوی و پردازش زبان طبیعی
65. مدل سازی استخراج نظرات قیاسی با کاربست راهکارهای یادگیری ماشین
66. بررسی نظر کاوی در شبکه های اجتماعی
67. بررسی روش های انتخاب ویژگی در نظرکاوی مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین با تمرکز بر روی زبان فارسی
68. شناسایی ذهنیت متون زبان طبیعی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
69. مطالعه و دسته بندی پیکره های متنی برچسب دار در زبان فارسی
70. مروری بر روش های تحلیل بازخوردکاربران به منظور تکامل نرم افزار
71. بررسی رویکردهای استخراج جنبه در نظرکاوی
72. نظرکاوی جنبه گرا به کمک استخراج روابط معنایی
73. نظرکاوی کاربران آنلاین بر ویژگیهای متمایز محصولات و خدمات با استفادهاز راهکارهای داده کاوی و برچسب گذاری واژگان
74. بررسی روش های آنالیز احساسات در توییتر
75. بررسی پردازش زبان طبیعی و نظر کاوی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و یادگیری عمیق
76. بررسی چالشهای نظرکاوی در رسانههای اجتماعی
77. استفاده از روش یادگیری باناظر جهت تعیین قطبیت متون با استخراج ویژگی های آن
78. تعیین قطبیت مفاهیم مبهم در دامنه دارو با استفاده همزمان از نشانه های مختلف بافتار
79. مرور برخی از روش های موجود درزمینه ی نظرکاوی
80. تعیین قطبیت متون فارسی با استفاده از شبکه های بازگشتی LSTM
81. تعیین قطبیت متون فارسی با استفاده از شبکه های باورعمیق
82. نظرکاوی در وب: رویکردها، الگوها و کاربردها
83. تاثیر الگوریتم ابهام زدایی معنایی کلمه در دسته بندی سنجمان
84. مقاله مروری مکانیزم های ارائه شده در نظرکاوی
85. بررسی مفاهیم، تاریخچه و کاربرد نظرکاوی
86. ارائه یک سیستم هشدار دهنده فازی -عصبی برای موقعیت های بحرانی در تحقیقات بازارآنلاین محصول
87. مروری بر رویکردهای ارائه شده در نظرکاوی
88. بررسی نقش طبقه بندهای مختلف در نظرکاوی در زبان فارسی
89. نظرکاوی شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین
90. بررسی مدل های نظرکاوی و تجزیه و تحلیل احساسات کاربران در محیط وب
91. ارائه چارچوبی برای نظرکاوی در تجارت الکترونیک
92. ارائه روشی برای نظرکاوی در زبان انگلیسی با استفاده از لغت نامه والگوریتم K & S
93. بررسی تفاوت نظرکاوی بین کانالهای رسانههای اجتماعی و اثربخشی الگوریتمهای مختلف پردازش متن در این کانالها
94. ارائه چارچوبی برای نظرکاوی در تجارت الکترونیک
95. ارائه یک رویکرد نظارتی برای تشخیص هرز نظرات جعلی
96. تعیین قطبیت به روش محاسبه ی میانگین مقادیر قطبیت مجموعه ترادف ها
97. ارائه راهکاری برای بهبود سیستم توصیه گر با ساخت پروفایل کاربر و بهینه سازی معیار ارزیابی
98. نظرکاوی در سطح ویژگی مبتنی بر آنتولوژی و ابزارهای وب معنایی
99. بررسی اجمالی درحوزه نظر کاوی