مقالات سیستم پیشنهاد دهنده در هوش مصنوعی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات سیستم پیشنهاد دهنده درهوش مصنوعی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه سیستم پیشنهاد دهنده جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 163 مقاله در زمینه سیستم پیشنهاد دهنده استخراج شده است.

لیست مقالات سیستم پیشنهاد دهنده در هوش مصنوعی

1. یک روش پیشنهاددهنده جای پارک خالی کنار خیابان چند معیاره مبتنی بر الگوریتم PSO
2. Scalability Improvement of Recommender Systems using influential Users Extracted from Social Network’s Structure
3. Use of Semantic Similarity and Web Usage Mining to Alleviate the Drawbacks of User-Based Collaborative Filtering Recommender Systems
4. Designing a recommander system using Elasticsearch by comparing Elasticsearch, Solr and Sphinx search engines
5. QoS-based Web Service Recommendation using Popular-dependent Collaborative Filtering
6. رتبه بندی سیستم های بیومتریک تشخیص هویت بااستفاده ازروش Fuzzy Topsis
7. Applying Web Usage Mining Techniques to Design Effective Web Recommendation Systems: A Case Study
8. Merging Similarity and Trust Based Social Networks to Enhance the Accuracy of Trust-Aware Recommender Systems
9. A New Similarity Measure Based on Item Proximity and Closeness for Collaborative Filtering Recommendation
10. رتبه بندی سیستم های بیومتریک تشخیص هویت بااستفاده ازروش تاپسیس
11. ارزیابی ونحوه عملکردسیستم های توصیه گروکاربرد آنها درتجارت الکترونیک
12. رتبه بندی سیستم های بیومتریک بااستفاده ازروش تصمیم گیری چندمعیاره
13. A New Hybrid Collaborative Recommender Using Semantic Web Technology and Demographic data
14. An Efficient Personalized Hotel Recommendation System for Big Data Applications
15. A novel hybrid approach of recommending research resources in a university digital library based on demographic clustering
16. سیستم پیشنهاددهنده عسل دارویی برای درمان بیماری بااستفاده ازقوانین انجمنی
17. Improving Accuracy of Recommender Systems using Social Network Information and Longitudinal Data
18. Keyword and Citation Network based Citation Recommendation
19. An A new method for improving recommender systems by combining neural network and Memetic algorithms
20. Movie recommendation system using machine learning
21. An Optimal Similarity Measure for Collaborative Filtering Using Firefly Algorithm
22. Analysis of Self-Similarity in Recommender Systems
23. A Methodology for Measuring Recommender Systems Conducting Requirements Engineering
24. Evolutionary Based Matrix Factorization Method For Collaborative Filtering Systems
25. A New Hybrid Clustering Algorithm for Improving Results of Recommender Systems
26. A fuzzy aproach for determination trust threshold in recommender systems based on social network
27. Food recommender systems for diabetic patients: a narrative review
28. Finding Domain-based Expert for Improving Collaborative Filtering Algorithm
29. A New Method for Recommending Tags Associated with the Use of Discovering Relationships Among Tags
30. Increasing The Predication Accuracy Of Recommendation for The New User Cold-Start In A Recommender System By Using Shuffled Frog Leaping Algorithm
31. A recommender system based on trust and semantics in collaborative systemsusing a new measure of association
32. A recommender system on social networks according to user interaction using fuzzy clustering and neural network
33. Extended Acceptance Models for Recommender System Adaption, Case of Retail and Banking Service in Iran
34. Developing a Recommender System and a Hierarchical View of Customers Experience Based on Review Analysis
35. Drug Clusterng and Recommender System for Drug-Drug Interactions by Using Singular Value Decomposition
36. Design Context Aware Activity Recommender System for Iranian Customer Mind Activism in Online Shopping
37. FCNHSMRA_HRS: Improve the performance of the movie hybrid recommender system using resource allocation approach
38. An recommender system for energy management in smart homes based on user behavior data
39. A trust-aware recommender system using the topological influence of users in social networks
40. A recommender system by using classification based on frequent pattern mining and J48 algorithm
41. Hybrid Method of Recommender System to Decrement Cold Start and Sparse Data Issues
42. A new non-negative matrix factorization method to build a recommender system
43. A mission location recommender system to missioner byusing clustering based collaborative filtering
44. Model Design and Evaluation for Recommender System of Smart Schools Implementation Mechanisms
45. A Context-Aware Recommender System Based On Collaborative Filtering In Restaurant Industry
46. Application of data mining in designing a recommender system on social networks
47. Design Context Aware Activity Recommender System in Social Networks Using Clustering Technique
48. New Tourism Recommender System Based On Collaborative Filtering And Demographic Methods
49. Designing a trust-based recommender system in Social Rating Networks
50. Latent Feature Based Recommender System for LearningMaterials Using Genetic Algorithm
51. Devising a Profit-Aware Recommender System using Multi-Objective GA
52. Conceptual Framework of Recommender System for Reusing Closed Factories Resources
53. using personality Enhanced item-based recommender system for cold start
54. Online Recommender System Considering Changes in User's Preference
55. An Architecture for a Mobile Recommender System in Tourism
56. Areview of recommender system methods for drug response prediction
57. Ensemble-based Top-k Recommender System Considering Incomplete Data
58. A Hybrid Recommender System Applicable for Asynchronous Discussion Groups
59. A New Hybrid Recommender System Using Dynamic Fuzzy Clustering
60. A Parallel Paper recommender system in Big Data Scholarly
61. A Parallel Paper recommender system in Big Data Scholarly
62. Designing a Recommender System in Zoo using Neural Network
63. Recommender System Based on Data Mining: Interlibrary Case Study
64. Fuzzy dynamic tensor decomposition algorithm for recommender system
65. یک سیستم هوشمند توصیه گر رژیم تغذیه شخصی شده
66. دنیای جدید هوشمند با بکارگیری هوش مصنوعی درنرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و پیش بینی رفتار مشتری
67. دنیای جدید هوشمند با بکارگیری هوش مصنوعی درنرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و پیشبینی رفتار مشتری
68. کاربرد سیستم های پیشنهاد دهنده در کتابخانه های عمومی
69. ارائه روشی مبتنی بر تکنیک های داده کاوی جهت کمک به انتخاب رشته دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان خرم بید
70. طراحی یک سیستم پیشنهاد دهنده برای گردشگران، با هدف توسعه ی گردشگری هوشمند و ایجاد تجربه ی خوشایند در کلان شهر مشهد
71. کاهش زمان آزمون سیستم پیشنهاد دهنده سریع مبتنی بر فاصله
72. افزایش سرعت سیستم پیشنهاد دهنده slope-one
73. سیستم پیشنهاد دهنده در تبلیغات برخط با استفاده از یادگیری تقویتی
74. ارائه سیستم پیشنهاد دهنده در شبکه های اجتماعی
75. ارائه سیستم پیشنهاددهنده رژیم غذایی بااستفاده ازیادگیری عمیق
76. سیستم پیشنهاد دهنده دوستان اثرگذار در شبکه های اجتماعی با روش الگوی مکرر و قوانین انجمنی
77. مقایسه تاثیر تحلیل احساسات و رتبه بندی کاربران بر عملکرد سیستم های پیشنهاد دهنده
78. مروری بر مدل های مختلف سیستم های پیشنهاددهنده
79. ارائه یک روش توزیع شده در سیستم های پیشنهاد دهنده مبتنی بر الگوریتم k-means
80. ارائه یک سیستم پیشنهاد دهنده چند معیاره ی مکان شارژ برای خودروهای برقی
81. بررسی اهمیت روشهای صوری در حوزه ی مهندسی کامپیوتر و تحلیل و توصیف مساله ربات آتش نشان با استفاده از روش صوری منطق شناختی
82. مروری بر سیستم پیشنهاد دهنده رژیم غذایی هوشمند
83. ارائه یک روش جدید برای بهبود دقت و کارایی سیستم های توصیه گر سلامت با استفاده از محاسبات ابری
84. مروری بر سیستم های توصیه گر پزشکی
85. تشخیص مشتریان وفادار بر اساس رویکرد ارائه سیستم پیشنهاد دهنده هوشمند به مشتری مبتنی بر داده های یک باشگاه مشتریان در حوزه فروش انواع لوازم الکترونیک
86. مقایسه یک سیستم پیشنهاد دهنده متنی با سه معیار اندازه گیری شباهت کسینوسی، فاصله اقلیدسی و فاصله منهتن
87. ارائه یک سیستم پیشنهاد دهنده مقیاس پذیر با استفاده از الگوریتم پردازش موازی MapReduce
88. ارائه یک سیستم پیشنهاد دهنده با استفاده از توجیه آوری به منظور افزایش اعتمادمشتریان در تجارت الکترونیک
89. سیستم های پیشنهاد دهنده در شبکه های اجتماعی
90. بررسی بهبود عملکرد سیستم پیشنهاد دهنده با به کارگیری خوشه بندی
91. مروری بر انواع روش های فیلترینگ در سیستم های پیشنهاد دهنده
92. ارائه یک سیستم پیشنهاد دهنده تشریفات عروسی مبتنی برتکنیک های داده کاوی
93. ارایه روشی جدید برای اولویت بندی آیتم ها در سیستم های پیشنهاد دهنده براساس ویژگی های پویای کاربران
94. سیستم پیشنهاد دهنده مبتنی بر برچسب زمان رتبه برای سیستم های برچسب زن اجتماعی
95. سیستم پیشنهاد دهنده فیلم مشارکتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته
96. ارایه مدلی جهت پذیرش سیستم های پیشنهاددهنده در وب سایت های تجارت الکترونیکی مبتنی بر محاسبات ابری
97. سیستم پیشنهاد دهنده شغل مبتنی بر عامل بر اساس شخصیت و هوش اجتماعی
98. بهبود سیستم های توصیه گر برپایه قاعده بیزین و پرکردن داده های ناقص
99. ارایه یک سیستم پیشنهاد دهنده دوست در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات
100. سیستم پیشنهاد دهنده محصول مبتنی بر فیلترینگ مشارکت محور با استفاده از خوشه بندی ژنتیک