مقالات Advanced materials and technologies، دوره 11، شماره 1