مقالات Advanced materials and technologies، دوره 12، شماره 2