فصلنامه دین و قانون

حضور موثر فقه در عرصه اجتماع در گرو توجه به اقتضائات و خصوصیات قانون به عنوان عامل اصلی تنظیم روابط اجتماعی در جهان معاصر است و الهی و دینی شدن قانون نیز وابسته به برآمدن آن از فقه و ارتباط مدام با آن می‌باشد. بر این اساس، فعالیتی دو جانبه ضرورت دارد: از یک سوی باید فقه به سمت شناخت قانون به‌پیش رود و اجتهاداتی موثر و کارآمد را براساس این شناخت انجام دهد و از سوی دیگر قانون نیز از داشتن رجوعی پراکنده، ذوقی و سلیقه‌ای به فقه اجتناب نماید و دریافتی همه جانبه و جدی و عمیق را از فقه به عمل آورد. به همین منظور، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به حوزه علمیه به‌عنوان یک ظرفیت غنی و مستعد درصدد برآمده به این قبیل پژوهش‌ها رنگ و بوی کاربردی- تقنینی ببخشد.

فصلنامه علمی ترویجی «دین و قانون»، سه حوزه اساسی را روبرو را پوشش می‌دهد: نگاه تطبیقی بین فقه و حقوق، مطالعات مقارن فقه شیعی و اهل سنت و توجه به نیازهای تقنین در این زمینه. هدف اصلی از چاپ فصلنامه «دین و قانون»، مطالعه روابط دین و قانون می‌باشد که تا کنون به درستی مورد مطالعه قرار نگرفته است. مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای دریافت ایده‌های اصلی متفکران در زمینه رابطه میان این دو حوزه و ایجاد فضایی برای تحقیق و توسعه در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه به چاپ این فصلنامه مبادرت کرد.
همچنین این فصلنامه انعکاس‌دهنده دغدغه‌های فقهی در رابطه با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است، به عبارت دیگر، ایده‌های اساسی در مورد فضاهای روشی «استنباط فقه معطوف به قانون»، بخشی از این فصلنامه را به خود اختصاص می‌دهد.

بنابر مصوبه جلسه ۱۰۹شورای اعطای مجوزهای و امتیازهای علمی حوزه علمیه به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ و نامه شماره ۹۵۶ این شورا به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ فصلنامه دین و قانون، حائز رتبه علمی ترویجی می باشد .

در راستای توسعه خدمات الکترونیک مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، پایگاه اینترنتی فصلنامه دین و قانون، پذیرای مقالات اساتید و دانش پژوهان حوزوی و دانشگاهی در حوزه های مرتبط با قانون گذاری می باشد.