مقالات Tunneling & underground spaces Engineering، دوره 11، شماره 2