مجله پژوهش های قرآن و حدیث

Journal of Qur'an and Hadith research

در راستای تخصصی نمودن نشریه مقالات و بررسیها ، تاسیس مجله تخصصی پژوهشهای قرآن و حدیث ( مقالات و بررسی های سابق ) با درجه علمی - پژوهشی از سوی کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم - تحقیقات و فناوری در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۲ طی ابلاغیه شماره ۳/۱۱/۱۷۴۱ اعلام گردید.از این سال دانشکده الهیات و معارف اسلامی، در طول سال دو فصلنامه پژوهش های قرآن و حدیث را هر سال در دو بخش (بهار و تابستان) و (پاییز و زمستان) از بین مقالات برتر به چاپ می رساند.

مجله پژوهش های قرآن و حدیث آماده پذیرش مقاله در دو حوزه علوم و معارف قرآن و حدیث با رویکرد مباحث مورد نیاز روز و نقد آراء و فرضیات جدید در حوزه علوم و معارف قرآن و حدیث است. مقاله ها باید مساله محور و حاصل پژوهشی بدیع باشند. هدف مجله آن است که یافته های تازه و جدید پژوهشگران حوزه قرآن و حدیث را در معرض داوری مخاطبان خود بگذارد تا پژوهشهای خرد در فرآیند نقد و ارزیابی جامعه علمی، هم افزایی یابند و بستر مناسب برای تحول علوم انسانی را فراهم سازند و اصحاب تخصص و ارباب نظر در حوزه های مورد اشاره در بالا با احساس مسئولیت و تکلیف، دین خود را به ساحات دانش و اندیشه و بینش، فرهنگ و معنویت و اخلاق، کشف مجهولات، گشایش گره های علمی و باروری بیشتر دانشهای انسانی ادا کنند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)