مقالات Future of Medical Education Journal، دوره 11، شماره 2