آقای دکتر Morteza Karami

Dr. Morteza Karami

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (415308)

49
47

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers