خانم دکتر نرگس باباخانی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

فرد مهم علمی - Researcher ID: (11903)

41
20

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers