آقای دکتر Mehdi Erfanian

Dr. Mehdi Erfanian

گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (334096)

80
31
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers