آقای دکتر Iman Babaeian

Dr. Iman Babaeian

عضو علمی پژوهشکده اقلیم شناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (401653)

52
43
2
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers