آقای دکتر Khosro Khajeh

Dr. Khosro Khajeh

گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177836)

55
8
46
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers