آقای دکتر Majid Sadeghi zadeh

Dr. Majid Sadeghi zadeh

گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177832)

57
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers