آقای دکتر Reza Maknoon

Dr. Reza Maknoon

دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178617)

104
24
1
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers