آقای دکتر Reza Maknoon

Dr. Reza Maknoon

دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178617)

105
32
1
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers