آقای دکتر Mohsen Bahrami

Dr. Mohsen Bahrami

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182624)

58
14
62

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers