آقای دکتر Abbas Afshar

Dr. Abbas Afshar

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176395)

132
39
2
62
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers