آقای دکتر Farzin Haghparast

Dr. Farzin Haghparast

استاد گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179278)

68
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers