آقای دکتر Mohamad Taghi Pirbabaei

Dr. Mohamad Taghi Pirbabaei

استاد گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179382)

70
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers