آقای دکتر Ali Souri

Dr. Ali Souri

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184225)

9
25
2
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers