آقای دکتر Fariborz Dortaj

Dr. Fariborz Dortaj

استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178626)

48
205
36

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers