آقای دکتر Mojtaba Naderi

Dr. Mojtaba Naderi

دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185912)

28
20
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers